کتاب "آنچه مردم باید در مورد پیشگیری از سرطان بدانند."

دریافت رایگان کتاب "آنچه مردم باید در مورد پیشگیری از سرطان بدانند."

کتاب "آنچه مردم باید در مورد پیشگیری از سرطان بدانند."

کتاب "آنچه مردم باید در مورد پیشگیری از سرطان بدانند."

کتاب "آنچه مردم باید در مورد پیشگیری از سرطان بدانند."

معرفی کتاب

 

ســرطان یکــی از مهمتریــن علتهــای مــرگ در کشــور عزیزمــان ایــران اســت. از آنجــا کــه انــواع بســیاری از ســرطانها قابــل پیشــگیری هســتند، وظیفــه نظــام سـلـامت و همچنیــن متخصصــان علــوم سـلـامت اســت کــه دانــش، مهــارت و امکانــات لازم بــرای پیشــگیری و یــا تشــخیص بــه هنــگام ســرطان را بــرای افــراد جامعــه فراهــم نماینــد. ایــن کتــاب کوششــی در راســتای انجــام وظیفــه اطــلاع رســانی، آگاهی افزایــی و توانمندســازی افــراد جامعــه بــرای پیشــگیری از انــواع ســرطان و مراجعــه بــه موقــع بــه مراکــز تشــخیصی و درمانــی، در صــورت مشـاهده و تجربـه علایـم اولیـه سـرطان اسـت. هـدف تدویـن و ارایـه کتـاب، همـه آنچـه لازم اسـت مـردم بـرای پیشـگیری از سـرطان را بداننـد، بـر مبنـای شـواهد محکـم و مسـتدل علمـی و بـه زبـان قابـل درک مخاطبانـی اسـت کـه تحصیـلات غیـر علـوم سلـامت دارنـد و یـا فاقـد تحصیلـات دانشــگاهی هســتند. ایــن کتــاب، محصــول یــک طــرح پژوهشــی اســت کــه بــا حمایــت مالــی مرکــز تحقیقــات سـرطان دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران و تـلاش فـراوان تیمـی از متخصصـن ممکـن گردیـده اســت. لازم بــه ذکــر اســت کــه رونــد کار بدیــن گونــه بــود کــه، بعــد از تعییــن نویســندگان فصـول و تدویـن راهنمـای تالیـف فصـول، پیـش نویـس اول هـر فصـل بـر اسـاس راهنمـای تالیــف توســط نویســندگان تهیــه میگردیــد. ســپس از نظــر مناســب بــودن بــرای مخاطــب کتــاب، روانــی مطلــب و مســتند بــودن مناســب مطالــب، مــورد ارزیابــی قــرار میگرفــت و بـرای اصلـاح مجـدد بـه نویسـنده ارسـال میگردیـد. نسـخه دوم مجـددا بـرای بـار آخـر مـورد ارزیابــی علمــی قــرار میگرفــت و نهایتــا ویرایــش ادبــی اعمــال میگردیــد. بنابــر ایــن هــر فصـل چندیـن بـار اصـلاح و حتـی بازنویسـی شـده اسـت. لـذا در اینجـا الزم اسـت بـه عنـوان مجــری طــرح از همــه اعضــای تیــم کــه بــرای تالیــف فصلهــای مختلــف کتــاب و اصالحــات چنـد بـاره آن، بـا دقـت نظـر و حوصلـه فـراوان، سـاعتهای بسـیاری از وقـت ارزشـمند خـود را صــرف نمودنــد نهایــت تشــکر را بنمایــم. امـا در آخـر بـر خـود واجـب میدانـم بـه طـور ویـژه از زحمـات سـرکار خانـم دکتـر کبـری نـوری و آقــای دکتــر کاظــم زنــده دل کــه بــدون همــکاری ایشــان ایــن کتــاب بــه اتمــام نمیرســید، تشــکر نمایــم. امیدورایــم ایــن تــلاش گروهــی، گامــی هــر چنــد کوچــک در مســیر ارتقــای سـامت مـردم عزیـز کشـورمان باشـد.

دکتر نسترن کشاورز محمدی فروردین 

جهت دانلود کتاب کلیک نمائید. 

منبع: پژوهشکده سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران

لینک کوتاه خبر :
کلمات کلیدی
خانم مارال همتی
تهیه کننده:

خانم مارال همتی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *