درج صحیح آدرس دانشگاه و مراکز تحقیقاتی در مقالات

از آنجائیکه جهت پذیرش مقالات در ارزشیابی دانشگاه از جانب وزارت مطبوع درج صحیح آدرس نویسندگان حائز اهمیت بوده و وزارت متبوع از پذیرش مقالاتی که کوچکترین نقص آدرس نویسی داشته باشند، اجتناب می نماید لذا به پیوست الگوی نحوه درست آدرس دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و دانشکده های تابعه ارسال می گردد. معاونت پژوهشی  از پرداخت حق التحریر به مقالاتی که در آدرس نویسی به شکل پیوست اقدام نکرده باشند معذور خواهد بود.

آدرس وابستگي (Affiliation) استاندارد: مركز تحقيقات ......، دانشگاه علوم پزشكي ......، نام شهر، ايران

 

مركز تحقيقات سرطان

Cancer Research Center,Semnan University of Medical Sciences,Semnan,Iran

مركز تحقيقات سرطان، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايران