تعریف

دورة دکتری تخصصی پژوهشی Ph.D by Research یکی از بالاترین مقاطع تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) می‌انجامد و مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی است.

هدف

هدف از ایجاد دورة دکتری تخصصی پژوهشی، تربیت افرادی است که ضمن احاطه یافتن به علوم مرتبط در زمینه‌ای خاص و آشنا شدن با روش‌های پیشرفتة تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند ضمن فراهم آوردن بستری جهت حل مشکلات مبتلا به جامعه و در دست گرفتن رهبری پژوهش، با نوآوری در زمینة ارتقاء و توسعة روش‌های نوین و پل زدن بین علوم پایه و کاربردی با هدف ارتقاء سلامت، گامی در جهت خودکفایی کشور و توسعة پایدار و گسترش مرزهای دانش و ارتقاء علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها و احیاء روحیة خودباوری برای دستیابی به تازه‌های جهان دانش بردارند.

معرفی دوره دکتری تخصصی پژوهشی

دوره دکتری تخصصی پژوهشی در مراکز تحقیقاتی مجهز و واجد شرایط دانشگاه با  احراز صلاحیت از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، برگزار می گردد. دوره دکتری تخصصی پژوهشی شامل دو مرحله «دوره عالی پژوهش MPhil و دکتری تخصصی پژوهشی» می‌باشد. طول دوره MPhil یک سال است که در این دوره دانشجو مهارتهای نظری و عملی بنیادین پژوهش را می آموزد.  تعداد واحدهای دوره عالی پژوهش 24 واحد‌ آموزشی و پژوهشی  است. طول دوره دکتری تخصصی پژوهشی سه سال است که دانشجو با استفاده از مهارت‌های کسب شده در یک هدف تحقیقاتی یک یا چند پروژه تحقیقاتی را متناسب با اهداف مؤسسه انجام می‌دهد. واحدهای مرحله دکتری تخصصی پژوهشی شامل  30 واحد پایان نامه وحداکثر 10 واحد آموزشی اختصصاصی با تشخیص استاد راهنما می باشد. فارغ التحصیلان با مدرک دکتری تخصصی پژوهشی با گرایش متناسب با رشته تحقیقاتی ارزیابی شده، می‌توانند در مؤسسات، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی به عنوان عضو هیأت علمی پژوهشی مشغول به کار شوند و نمی‌توانند بااستفاده از مدرک اخذشده در امور کلینیکی یا پاراکلینیکی و تأسیس داروخانه استفاده نمایند.

شرایط ورود

شرایط عمومی

·  داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی

·  عدم وجود منع قانونی ادامة تحصیل از لحاظ خدمت نظام وظیفة عمومی برای داوطلبان مرد.

·  داشتن دانشنامه دکتری عمومی، کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا بالاتر از یکی از دانشگاه‌های داخل یا خارج کشور مورد تأیید وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری

·  دارندگان مدارک معادل کارشناسی ارشد مجاز به شرکت در این دوره نمی‌باشند.

· انطباق سوابق آموزشی و پژوهشی و دانشنامة داوطلب با دورة پیشنهادی دکتر تخصصی پژوهشی به عهدة مؤسسة برگزارکننده می‌باشد.

· عدم اشتغال به تحصیل هم‌زمان در دوره‌های دکترای تخصصی (PH.D.) یا دستیاری در کلیة دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور

· تحصیل در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی تمام وقت می‌باشد. لذا هرگونه اشتغالی غیر از تحصیل ممنوع است.

· موفقیت در آزمون زبان انگلیسی مطابق با مصوبات شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی

·  موفقیت در مصاحبه ورودی توسط مؤسسه

 

شرایط اختصاصی

شرط لازم و پذیرش در این دوره داشتن حداقل دو مقالة تحقیقی  منتشر شده در مجلات معتبر ایندکس شده در ISI/PubMedبه عنوان نویسندة اول یا مسؤول به تشخیص کمیتة منتخب دانشگاه در هنگام ثبت‌نام می‌باشد.

 

 

مشاهده آئین نامه دکترای تخصصی پژوهشی

 

Ph.D. Research is one of the highest academic degrees in Ph.D. in Research, Ph.D by Research, and a coordinated collection of research and educational activities

Target

The purpose of the establishment of a specialist doctoral degree is to educate individuals who, while enrolling in relevant sciences in specific fields and familiarizing themselves with advanced research methods and achieving the newest research bases, can provide an opportunity to solve problems with society and take leadership. Research, with innovation in promoting and developing new methods and bridging between basic and applied sciences with the goal of promoting health, a step towards self-sufficiency of the country and sustainable development, and the extension of knowledge boundaries and the promotion of scientific centers of research and universities and the resuscitation of the spirit of self-esteem in order to achieve New Worlds of Knowledge

Introducing a PhD in Research

A specialist doctoral degree will be held at a well-equipped and qualified research center with qualifications from the Ministry of Health's Deputy Director-General for Research and Technology

A Ph.D. course is a two-stage study entitled "The Advanced Study of MPhil and PhD Research." The MPhil course is one year in which students learn basic theoretical and practical core skills in the course. The number of high school research units is 24 educational and research units. The length of the doctoral thesis is three years that the student, using the skills acquired in a research objective, conducts one or more research projects in accordance with the goals of the institute. The units of the Ph.D. are a research discipline consisting of 30 units of theses and a maximum of 10 units of special education with the diagnosis of the supervisor

Graduates with a specialist doctorate degree with an appropriate degree of research in their field of study can work in institutions, universities and research and educational centers as research fellows and can not use a diploma obtained in clinical or para-clinical matters and the establishment  of a pharmacy To use

Entry conditions

General conditions

• Having general conditions for entry into higher education

• The absence of legal prohibition of continuing education in terms of serving the public duty system for male volunteers.

• Having encyclopedia of general doctorate, master's degree (master's degree) or higher than one of the universities inside or outside the country approved by the Ministry of Health, Medical Education and Research and Technology

• Holders of equivalent Master's degrees are not allowed to participate in this course.

 

Adaptation of educational and research records and volunteer enrollment with the proposed period of a research specialist is under the responsibility of the organizer.

• Unemployment in Ph.D. (Ph.D.) or attended by all universities and research institutes in the country

• PhD studies are full-time research. Therefore, any employment other than education is prohibited.

• Success in the English language test in accordance with the decisions of the High Council of Medical Sciences

• Success in the IIS interview

Special conditions

Eligibility and Acceptance In this period, at least two research papers published in prestigious journals indexed at ISI / PubMed as the first author or responsible for the selection of the university's selection committee at the time of enrollment.