مارال همتی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

کارشناس ارشد ایمونولوژی

کارشناس امور پژوهشی و آزمایشگاه مرکز تحقیقات سرطان

آدرس ایمیل: m.scientist1993@gmail.com

شماره تماس: 02333441021- داخلی 2115

شماره تماس ضروری: 09198566425