دومین شماره ماهنامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مشتمل بر اخبار مرداد ماه 1400 منتشر شد.
دومین شماره ماهنامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مشتمل بر اخبار مرداد ماه 1400 منتشر شد.

دومین شماره ماهنامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مشتمل بر اخبار مرداد ماه 1400 منتشر شد.

دومین شماره ماهنامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مشتمل بر اخبار مرداد ماه 1400 منتشر شد.

سطح CEA خونی برای تشخیص سرطان کولورکتال عود کننده
سطح CEA خونی برای تشخیص سرطان کولورکتال عود کننده

سطح CEA خونی برای تشخیص سرطان کولورکتال عود کننده

تعیین عملکرد تشخیصی سطوح مختلف CEA خون در شناسایی افرادی که سرطان روده بزرگ در آنها عود کرده، به منظور آگاهی یافتن از عملکرد بالینی آن.